کسب احترامی برای رهبری که من لیاقت آن را دارم


هم سن و سالان او از مجموعه C همیشه آنچه را که او روی میز آورد را تحسین نمی کردند. اکنون یک رهبر باید بیاموزد که چگونه این پویایی را در نقش اجرایی جدید خود تغییر دهد.
منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>