چگونه وسواس رسانه های اجتماعی با مقیاس پر از اطلاعات غلط


مدل های تجاری فیس بوک و توییتر منجر به رشد نجومی شده است – اما با چه هزینه ای؟
منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>