پرداختن به بحران در شبکه های اجتماعی


شبکه های اجتماعی جوامع را قطبی کرده و دروغ منتشر می کنند. آیا می توانیم یک اکوسیستم آنلاین سالم تر ایجاد کنیم؟


منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>