خانم م.ف. دارای وکالت آقایان م.س.، م.الف. مهم وکالت آقایان م.س.و م.الف. درخواست اعسار زوج در هر تراز ای از دادگاه پذیرفته می شود.زوج می تواند مهم تقدیم دادخواست اعسار یا این که تقسیط مهریه به دادگاه تقاضای صادر شدن حکم نماید. دانست. قانون خانواده یکی از مهمترین بخش های قانون میباشد که به شکل مستقیم در آیتم خانواده و امور رسمی مربوط به آن صحبت می کند. نماینده قانونی خوب در اصفهان برای پرونده های خانواده ابتدا دارای شنیدن صحبتهای موکل 🔴و در صورتی پرونده ای در دادگاه مطرح داشته باشد با مطالعه آن پرونده و تحلیل کلیه جوانب دارای تجربه ۱۵ ساله وکالت موفق خویش در حالتی که به هر عامل قانونی درصد ترقی و برد پرونده قلیل باشد موکل را در جریان میگذارد . اصطلاحا به چنین اقدامی حق حبس در مهریه گفته میشود. تهران فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی بوده، نتیجتاً نکاح آخر و شروط و آثار آن باطل و بلا اثر تلقی می‌گردد و دادگاه مستنداً به مواد 1062 و 1120 ضابطه دولتی دارای اعلام بطلان نکاح قانونی مسئله سند نکاحیه شماره … در قبال دعوی مطروحه اخیر دادخواست تقابلی به طرفیت خانم م.ف. فرق ازدواج موقت حیاتی دائم از لحاظ مهر در این هست که درصورتیکه در ازدواج دائم مهر ذکر نشود یا این که عدم مهر شرط شود موجب بطلان عقد نمیگردد ولی در ازدواج موقت وفق ماده ۱۰۹۵ ضابطه دولتی عدم انتخاب مهر موجب باطل بودن عقد است. 1- در نکاح دایم مهر ذکر نشده و قبل از تراضی بر مهر معلوم دربین انها نزدیکی واقع شود. مهریه زوجه به هر یه خرده که باشد از طرز دادگاه چه در عقد دائم و چه در عقد موقت قابلیت و امکان پذیر هست و حتی قبل از نثار دادخواست با زوجه می تواند از دادگاه قرار تأمین منظور را تقاضا نماید . 2- باخبر کردن زوج یا این که ضامن از صدور اجرائیه: سردفتر ازدواج مکلف می باشد پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین آدرس زوج (مرد) از طرز پست سفارشی به او اطلاع داده و برگههای اجرائیه را به پیوست قبض پست به او اطلاع وکیل مهریه اساس یک دهد. نتیجتاً دادگاه زوجه را مستحق اخذ مهریه مسئله مدرک قانونی نکاح تشخیص نداده و درخواست جدایی از ناحیه زوجه را به عنوان وکیل بلاعزل زوج در سند رسمی نکاح را به علت عدم اعتبار گواهی ذکر شده و مخالفت زوج مردود تلقی و حکم بر بیحقی خواهان مهریه و طلاق صادر مینماید.