فرض نمایید آب حساس فشار معینی (مثلا 8Bar) در سیستم لولهکشی آتشنشانی فشار شکن شیر روشویی ساختمان وجود دارد. مهم همین عمل ساده، فشار ورودی 8Bar به اندازه 5Bar کمتر مییابد و آب خروجی از شیر مهم فشار 3Bar خواهد بود. چون در این شرایط نیازی به خرید کردن زمینهای بزرگ و احداث حوضچههای فشارشکن نیست. امروزه لزوم ایمنسازی ساختمانها در برابر حریق، بر کسی پوشیده نیست. در یک سیستم تاسیساتی، هنگامی شرایطی صورت دهد که منجر شود فشار در سیستم تا مرحله خطرناکی ارتقاء یابد، شیر فشار شکن ممکن هست فقط وسیله ای باشد که از یک خرابی فاجعه بار دوری کند. شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار، در چهار مرحله اهمیت می­تواند فشار خروجی آب را تهیه کند. به همین دلیل به یک شیر فلکه تنظیم فشار نیاز داریم. شیر فشار شکن و شیر فلکه تهیه فشار دو نمونه پرکاربرد از همین تجهیزات هستند که در قسمتهای مختلف یک سیستم آبرسانی آتشنشانی آیتم به کار گیری قرار میگیرند. در شکل سمت راست، شما یک شیر فلکه ساده را تماشا میکنید که صرفا برای جدا و وصل جریان آب در تجهیزات آتشنشانی گزینه به کار گیری قرار میگیرد؛ اما صورت سمت چپ، یک شیر فلکه تهیه فشار را نشان میدهد که علاوه بر قطع و وصل جریان، عمل تهیه و تنظیم فشار آب خروجی را هم انجام میدهد. در این صورت می­ تواند فشار خروجی را تنظیم کند. در غیر این شکل فشار بیش از حد آب سبب استهلاک سرعت بالا شیرآلات بهداشتی، بوجود داخل شدن نشتی دوچندان و مشکلات زمان استعمال مانند کاسه شستن می شود. از دیگر مزیت های حائز حساس شیر فشارشکن، عدم نیاز به نیروی خارجی برای بارگذاری آن می باشد. در یک عدد از واحدها كل شیرهای اطمینان در حالا تشت بودند و من در قطره چکان های آن واشر پیدا کردم. همین موضوع پایین تاثیر عملکرد شیر در وضعیت نزدیک به بسته بروز پیدا می کند . برای افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از شیر فشارشکن بخار ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.