مورد قضیه سخنرانیتان هرچه باشد، چه ارائهٔ طرحی کاری و چه سخن در مراسم ازدواج، یا هر کسی از شما خواهش سخنرانی کرده باشد، چه مدیرتان و چه بهترین دوستتان، در هر شکل بایستی بتوانید این عمل را کلیدی اطمینان و شوق و اشتیاق انجام دهید. فردی که در زمینه کاری خود حرفهای بوده و اشراف کافی داشته باشد، میتواند تشخصی دهد که اشخاص قصد پرسیدن چه جور سؤالاتی از وی دارند. مثال زدن می تواند مضاعف مفید باشد. شما هم در صورتی که در اکنون گوش دادن به سخنان فردی باشید که فراوان آهسته حرف میزند، از سخنانش خسته میشوید حتی ممکن میباشد احساس خوابآلودگی کنید؛ و چنانچه شخصی که حرف می نماید دوچندان تند صحبت کند ممکن هست بخش اعظمی از حرفهای او را به هیچ عنوان متوجه نشوید. پس کارایی نمایید به جهت داشتن صدای جذاب و کار کشته و شتاب مناسب حرف زدن تمرین کنید. همچنین آنها خطر حواسپرتی مخاطب را به ملازم دارند پس استفادهای عاقلانه و کم از سخنوری و حرفه ابلاغ کتاب آن ها داشته باشید. چگونه صحنه را دراختیار داشته باشید و درعینحال احساس راحتی کنید. یا در صورتی که موقع گزینش سهیم زندگیمان اهمیت فرد آیتم علاقهمان روبرو شویم و نتوانیم نظرش را جلب کنیم این مساله میتواند ازدواج ما را زیر اثر گذاری خود قرار دهد و در پی آن احساس روشن بختی نکنیم. در صورتی که موقع اعلام کردن نظرمان در جمعی، نتوانیم بخوبی حق مطلب را ادا کنیم یا این که احمق بنظر برسیم دیگران کمتر روی ما حساب می‌نمایند و در مراودات اجتماعی تلاش می کنند کاهش اهمیت ما طرف شوند. دیده ها، نحوه نگاه کردن، حرکات رخ و دست ها، حتی ریتم گام زدنتان همه جزو گویش بدن محسوب می شوند و بایستی بتوانید از آن ها در روزگار حرف کردن به کار گیری کنید. از فریاد زدن غربت نمایید زیرا فریاد زدن می تواند به گرههای صوتی و برآمدگیِ تارهای صوتی باعث شود و کلام نمودن را برایتان ایراد کند. بلکه در عوض می تواند مانند سفری ماجراجویانه و هیجان انگیز به مملکت ناشناختهها یا این که مأموریتی همراه کلیدی کشف، عشق و علاقه و بهرهمندی از ثمرات آن باشد. تا در نتیجه نهتنها پروسه سخنرانی برایتان موقعیت سفری ماجراجویانه داشته باشد، بلکه محتوای آن نیز حاذق و تأثیرگذار باشد. راهنمای تقویت فن ابلاغ و تسلط بر سخنرانی به شما یاد میدهد که چطور مخاطبتان را به سفری دیدنی ببرید و بهنوعی تأثیرگذار هم باشید. راهنمای تقویت حرفه بیان و احاطه بر سخنرانی کتابی از آماندا هنسی است که اهمیت ترجمه حنانه گرجی میخوانید. برای نمونه در سخنرانی خویش حیاتی لکنت کلام نکنید؛ عملکرد کنید کمتر از عبارات دشوار استعمال نمایید تا منجر گیج شدن مخاطب نشوید؛ اساسی شعف و شوق سخن نمایید و کلمه ها خویش را خیلی معمولی و حیاتی ظرافت به کار ببرید. همین راهنمای بی آلایش به شما یاری می‌کند تا در تمام زمینهها در مسیر پیروزی قرار بگیرید؛ اعم از تنظیم مطالبتان، به کارگیری از استعاره، لحن مناسب و حرکت دستها. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای فن ابلاغ گویندگی وب وبسایت خود باشید.