گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک خیس فعالیت می کند.اما ارتقاء ضخامت کف پیستون باعث افزایش وزن آن می شود.همچنین در صورتی که کف پیستون خیلی سرد عمل کند،لایه های ترکیب هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از شیوه اگزوز در محفظه پخش می شود.در نتیجه بازده موتور کمتر و دود آن افزایش می یابد. در اکثری از موتور ها از پیستون کف تخت به کار گیری می شود. همین رینگ پیستون مربوط به موتور 5-140 کوماتسو می باشد که ایجاد کمپانی TP می باشد. یاتاقان های انتهای پهناور دارای روغن دریافت شده ذیل فشار از نحوه گذرگاه های میل لنگ روغن کاری می شوند. رخنه های موجود در بدنه پیستون جهت گردش روغن و خنک کاری تاج پیستون تعبیه شده اند . همین حلقه فقط به اندازهای روغن را بر روی جداره سیلندر باقی میگذارد که لایه فیلم روغن به جهت روغن کاری پیستون و حلقه تشکیل شود. غالبا بر روی دامنهی پیستون در بالا و زیر سوراخهای ریزی نیز جهت نفوذ روغن به درون پیستون تعبیه میشود. بدیهیست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست به این ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو بخش اعظم شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن اتومبیل نیز ارتقا پیدا می کند. قطر رینگ پیستون خودرو اندکی از قطر سیلندر اکثر میباشد و به علت داشتن خواص فنری قابل تطابق کلیدی استوانه سیلندر هستند. پیستون های آلومینیومی در سرانجام افزایش دما بخش اعظم از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین فرمان ممکن است سبب ساز از دربین رفتن خلاصی پیستون شود . در همین وضعیت، نگاه ناامیدکننده مکانیک بخش اعظم از خویش جمله به جهت شما استرس زا می شود. همانطور که می دانید ، نمی اقتدار پیستون را طوری ساخت که خودش را آب بندی نماید . لبه اکثر رینگهای تراکم پخ است پخ بودن حاشیه حلقه منجر میگردد که اندکی بچرخد و در عاقبت لبهای تیز کلیدی جداره تماس پیدا کند. در این شرایط ممکن است پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند . انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر که دمای ذیل تری دارد. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد پیستون ارت نیسان لطفا از کاغذ ما بخواهید.