کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا هم فراهم اند تا اهمیت ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوال ها شما دوستان عزیز پیرامون تصویب شرکت جواب دهند . اساسی دقت به حجم مضاعف مخاطبین ما از طیف های متعدد و با موضوعاتی مختلفی همچون: مشاوره، ثبت کمپانی ها و تصویب تغییرات کمپانی ها، تصویب مارک و غیره و از آنجائیکه مشتریان عشق و علاقه مند به پیگیری همیشگی فرایند ترقی ثبت شرکتشان میباشند طبیعتا قابلیت و امکان برقراری ملاقات های حضوری و پاسخگویی دائمی از طرز مراجعات متفاوت حضوری به تمامی دوستان عزیز میسر نمی باشد و برای همین موضوع کارشناسان کاربلد قسمت انفورماتیک موسسه تصویب کمپانی در ایران در همین سامانه شرایطی آماده نموده اند که اکثر سرویس ها ما به نحو مطلوبی و فارغ از حضور شما در محل موسسه انجام ثبت شرکت راهسازی پذیرد. مدارک به نصیب ثبت دفتر ها تصویب شرکت ها ارجاع داده می شود و مسئول مربوطه پس از تصویب مدارک در محل کار و درج آن بر بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی مبادرت و درخواست کننده آن گاه از قید جملهثبت اهمیت گواهی برابر میباشدتحت دفتر کار را امضا خواهد کرد که یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگاهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از آن از مهر شدن به درخواست کننده ثبت شرکت دیتا می شود . کمپانی تضامنی یکی از کمپانی های هفت گانه مندرج در ماده ۲۰ ضابطه تجارت می باشد و شرکتی است که دربین دست کم دو سهم دار و به مراد انجام امور تجارتی تشکیل و ثبت می شود. طبق ماده 47 قانون ثبت، کمپانی نامه می بایست به ثبت برسد گرانقدر مطابق ماده 48 همان قانون گواهی مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد . در صورتی که همین کد را دریافت نکنید، سامانه همان شروع عمل به شما غلط می‌دهند و نمیتوانید فرایند ثبت کمپانی را انجام دهید. در شیوه گزینش اسم شرکت در مرز و بوم اهمیت در حیث داشتن این مسئله که اسم گزینش شده به جهت یک به دست آوردن و کار در واقع نشان دهنده ماهیت عمل تجاری شرکت ها می باشد که نقش مهمی در ترقی شرکت ها خواهد داشت. پیش از شروع فرآیند خوبتر هست مدارک آیتم نیاز اعم از تصمیم در گزینه اسم کمپانی (۵ انتخاب)، موضوع و عمل شرکت، آدرس و محل عمل کمپانی (همراه اهمیت کدپستی) و سرمایه اول را فراهم نمایید. فقط در مواردی که مسئله کار شما نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، می بایست آن را پیش از تصویب شرکت، از سازمان مربوطه اخذ کنید. همین موسسه 3 شعبه در تهران و یک شعبه در کرج دارد. تصویب شرکت در تهران و دیگر نقاط سرزمین و لزوم آن احتمال دارد به جهت شما در ابتدا کمی گنگ به نظر بیاید. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه ثبت شرکت بازرگانی در ایران لطفا از برگه ما بخواهید.