کاربرد رزین در تصفیه آب در سطح اولیه به جور ذرات به کارگیری شده به جهت این مراد بستگی دارد، اما در شرایط کلی می قدرت گفت این ذرات اهمیت توجه به کاتیون یا آنیون های فعال خویش به تبادل یونی اهمیت ذرات معلق در آب اهمیت بار مثبت یا این که منفی پرداخته و منجر خنثی سازی خود و ذرات معلق می گردد. تدریس به کار گیری از ایرپاد اپل (Apple AirPods) ؛ تلفیق ابزارهای دو پلت فروش رزین تبادل یونی فروش رزین های تبادل یونی فرم متفاوت! همین دو جزء می بایست به نسبت معین و سازه بر فرمولاسیون و کاربرد آن اهمیت یکدیگر ادغام شوند و پس از آن روی مرحله یا این که قالب دل خواه به کارگیری شود. با پیشرفت فنّاوری بشر پی برد که این ماده می تواند به پلیمر تبدیل شود و یه خرده آنگاه از آن رزینهای مصنوعی کشف شد و در عمده موردها پلیمرها حیاتی رزین تصنعی ساخته می‌شود که ارزانتر و تصفیه راحتتری دارد. دست کم روزگار برای خشک شدن رزین در دمای معمولی گوشه و کنار (تقریباً ۳۵ درجه) ۲۴ ساعت است البته پخت علمی رزین و واکنش درونی آن ممکن است تا یک ماه ادامه داشته باشد که ولی این رزین بعد از ۲۴ ساعت قابل پرداخت و شکل دهی هست. همچنین مقاومت آنان در برابر سوراخ خوردگی الکتریکی بخش اعظم است اما مقاومت حرارتی کمتری دارند. همین رزین ها از لحاظ خواص مانند رزین های اپوکسی دیگر عمل می کند البته از لحاظ شیمیایی کثیف هستند. استمرار پیروزی این پلیمرها حاصل از فراوانی و ارزانی مواد اولیه آن‌ها و امکان ساخت و طراحی پلیمرهایی اساسی خواص مورد نظر از آنها بود. رزین اپوکسی از خانواده رزین های دو جزئی می باشد که شامل (پایه رزینی) و هاردنر است. رزین اپوکسی از خانواده رزین هست و از دو جزء تشکیل شده می باشد همین دو جزیی شامل رزین و هاردنر می باشد همین دو جزء می بایست به قسمتهای مشخصی اهمیت یکدیگر مخلوط شود و سپس بر روی مرحله و یا قالب ریخته شود در واقع نسبت این دو می بایست یک به دو باشد شالوده رزین اپوکسی، رزین است. چون این واکنش درونی می باشد میتوان از این جور رزینها به جهت کارهای تراکم استفاده کرد، خاصیتی که طبق معمول رزینهای تک جزئی ندارند؛ یعنی آن گاه از اختلاط دو جز رزین شروع به خشک شدن میکند.