حسن طباطبایی دبیر علمی همین همایش نیز ادامه داد: کنفرانس در میان المللی گردشگری سلامت و درختان گردی یک پلتفرم اهمیت برای ارائه پیشرفتهای جدید و نتیجه ها تحقیقات در زمینههای گردشگری سالم و طبیعت گردی است. در ادامه این نشست خبری بهزاد شجاعی، دبیر اجرائی کنفرانس نمایشگاه بسکی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاههایی حساس مورد قضیه گردشگری تندرست بیان کرد: برپایی نمایشگاهها به ویژه در سطح ها منطقهای و در میان المللی از جنبههای گوناگون موجب پویایی اقتصاد بومی و کمک به گسترش و رونق صنعت گردشگری و محافظت و افزایش سطح اشتغال ملی میشود. در ادامه هم بهناز بسکی، مدیر شورای سیاستگذاری نخستین کنفرانس این نمایشگاه گردشگری سلامت و فضای سبز گردی اظهار کرد: ما براین باور هستیم که گردهمایی و هماندیشی ظرفیتهای پزشکی، سلامت، فضای سبز گردی و دوستداران محفظه زیست به جهت فعالین راستا گردشگری سلامت، می تواند انگیزه به اندازه برای حضور در کنفرانس نمایشگاه پزشک بسکی و آشنایی پتانسیلهای موجود به جهت بازار مخاطبین فراهم کند. مدیر شورای فرهنگ وتمدن عمومی شهرستان خلخال اهمیت تهنیت روز ها ماه رحمت و بخشایش، رمضان گفت: ماه رمضان ماه موفقیت یابی در درگاه حضرت حق برای تقویت ایمان و قوای معنوی برای بندگی گردشگری در جدول است. وی گفت: تعلل در لایروبی کانال های آبرسان تبعات ناگواری برای صدها هزار نفر از اهالی مستقر در پیرامون همین زیستگاه آبی دارد. از مفاهیم گردشگری می توان تعاریف و اصطلاحات متعددی استخراج و تعریف نمود. نکته جالبتوجه و ظریفی در شرح مفاهیم گردشگری وجود دارااست که بایستی به آن اعتنا کرد. به دلیل این که گردشگری، اقدامی هدفمند است که در آن مسافرت نیز شکل می دهد البته مسافرت نمودن لزوما توأم دارای نیتی هدفمند رخ نمیگیرد و هر نوع جابجایی از یک نقطه به نقطهای دیگر می تواند در تعریف و تمجید آن گنجانده شود. منظور از دیگران، تمام ذینفعانی میباشد که در فرایند گردشگری دخیل هستند. چنین سفری، علاوه بر داشتن بعد ها تفریحی، به طور منظور یا اجباری میتواند نتیجه های متفاوتی را به جهت فرد و تمام ذینفعانی که در همین مسافرت به نوعی به داستان ارتباط پیدا میکنند، به همپا داشته باشد. که در مدتزمانهای متفاوتی صورت میگیرد.