همین ماده شیمیایی فرمت یک واسطه در متابولیسم طبیعی است. این ماده در متابولیسم ترکیبات تک کربنی کمپانی می نماید و ممکن است کربن آن در تیم های متیلی که ذیل ترانس متیلاسیون هستند ظواهر شود. این اسید در دمای اتاق، به رخ مایع بی رنگ است و دارای اکثر حلال های قطبی، قابل امتزاج می باشد. شایان ذکر میباشد بدانید که اسید فرمیک BASF را در گالن های 5/2 لیتری یا گالن های 35 کیلوگرمی در بازار انبار می کنند. استر اسید فرمیک و متانول، یک مخلوط معطر که در میوه های مشخصی یافت می شود. ، مقدار بخار استاندارد اسید فرمیک در گوشه و کنار های عمل 5ذره در یک میلیون ذره است. دمای کندو باید بالای 20 درجه باشد تا همین ماده بخار شود. این ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی میباشد و به طور طبیعی رخداد می افتد ، به ویژه در بعضا از مورچه ها . این ماده زمان مصرف در مقادیر طبیعی ، خیلی پرسرعت و به راحتی بوسیله بدن ما متابولیزه می شود و به صورت ایمن و تندرست از در میان می رود. هنگام خرید کردن جوهر مورچه باید اعتنا داشت که جوهر مورچه (متانوئیک اسید) مایعی که قابل اشتعال هست و قابلیت جزء‌جزء‌کردن و مجزاسازی پذیری را دارااست و در شرایطی که در محیط قرار بگیرد پایدار است. خرید کردن اسید فرمیک به کشاورزان در صنعت کشاورزی امداد بخش اعظمی برای از در بین بردن آفات داراست و کشاورزان خرید جوهر مورچه و یا خرید متانوئیک اسید را گزینه استعمال قرار می دهند. به عامل فعال بودن تیم فرمیل در متانوئیک اسید، از این ترکیب به جهت سنتز بعضی ترکیبات آلی دیگر مثل آنیلین متیله شده معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم به کارگیری می شود. این ماده در سیستم های سمی یا دفاعی مورچه ها، زنبورها، و حشرات دیگر تشخیص دیتا شده است. اسید فرمیک (FA) یک اسید آلی است که با کاربردهای صنعتی زیادی است و در حالا حاضر به کارگیری از اسید فرمیک، در سلول های سوختی در دست بررسی است. تقریباً هر زیست عده گیاهی قابل اکسید شدن است.این ماده ، CO2 و آب اساسی توان انتخاب بالا به اسید فرمیک ، حساس به کارگیری از پلی اکسی متالات ها نظیر کاتالیزورهای اکسیژن رسان . در یکی از از همین فرایندها (که توسط BASF استعمال می شود ) فرمیک اسید از طریق استخراج مایع اساسی یک پایه آلی از آب بیرون می شود. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه دارای کجا و شیوه استعمال از اسید فرمیک صنعتی دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.