همین الکترود در واقع بهترین الکترود جهت جوشکاری فلزات غیر مشابه به هم به یکدیگر می باشد. زمانی که از یک منبع جریان در جوشکاری استیل استعمال می شود سبب می شود که نقاط مربوطه به راحتی به هم متصل و جوش خورده شوند. در جوشکاری ورق استیل برای به دست آوردن جوش کلیدی کیفیت بهتر، رساندن موقعیت قطعه به حالتی که گرده جوش به صورت افقی قرار گیرد ارجح می باشد. الکترود استیل ذکر شده به جهت به کار گیری جوشکاری بر بر روی فولادهای AISI219 کلیدی UNS S211900 بسیار عالی می باشد. 2-رعایت اصول فرایند جوشکاری ورق استیل منطبق بر کدها و استانداردهای طراحی و ایجاد مربوط به قطعه آیتم نظر. ولی در دماهای بالاتر ممکن هست پدیده تجمع کربن به وجود آید. موقعی که دو آلیاژ متفاوت دارای به کار گیری از فیلر یا این که فارغ از آن به یکدیگر جوش می شوند، آلیاژ تشکیل شده در فصل مشترک ممکن میباشد خاصیت شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی زیاد مختلفی نسبت به دو فلز پایه داشته و از همین حیث منشأ بسیاری از مشکلات گردد. متداول ترین آزمایشات برای شناسایی خاصیت خورنده باقی باقی مانده روکش یا این که فلاکس Flux در حالت شدید طراحی شده اند. این الکترودها هم برای عملیات جوشکاری فلزات غیر متشابه بطور مثال فولاد زنگ نزن به فولاد کربنی و یا این که برای پوشش دادن فولادهای کربنی به جهت خودداری از سایش کاربرد خوبی دارد. به خصوص جهت جوشکاری فولادهای آستنیتی منگنز به فولادهای کربنی آهنگری یا ریختگی انتخاب لطف می باشد. همین روش مخصوصاً در مواقعی که همزمان اصلی یک فیکسچر از رو نیز مهار شود، به خوبی مانع از تابیدگی ورق استیل های نازک الکترود استیل در تبریز هم می گردد. 2-فیلرهای آستنیتی: این فیلرها جهت اتصال ورق استیل فریتی به یکدیگر و یا به اشکال ورق استیل دیگر به عمل می روند. الکترود استنلس استیل از دسته E308 باید حداکثر 0.08٪ وزن کربن (C) داشته باشد. در کل گزینش درست جهت جوشکاری استنلس استیل بستگی به کیفیت دلخواه و نوع قطعه های شما دارد. بودن نیتروژن در کنار مولیبدن در همین مدل الکترودها جوش مقاوم در برابر حفره دار شدن و خوردگی های احتمالی در خدمت کاری را به وجود می آورد. اما این مسئله سبب ساز شکننده تر شدن آن می شود. ایضاً پایداری به سایش آن به خصوص در خدمات کاری به مراتب از الکترود E304 بالاتر است. مقاومت دوچندان و پایداری در مقابل بروز ترک، از ویژگی ای دیگر همین الکترودها می باشد. این الکترود معمولاً به جهت جوشکاری فولاد AISI 209(NNS S20910) به کارگیری می گردد. الکترود فوق برای جوشکاری فولادهای AISI 240,241 عالی می باشد.