تیم من چگونه مرا درک می کند؟


تیم او فکر می کنند او خیلی مستقیم است. او نگران است که در واقع بیش از حد همکاری کند. اکنون او باید بیاموزد که چگونه این خلا gap درک را پر کند تا به عنوان یک رهبر شناخته شود.


منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>