به بیانی دیگر تکنولوژی آموزشی به کارگیری تکنولوژی فکر در طراحی، تنظیم و تولید، کاربرد و مدیریت و ارزشیابی فرایندهای دارای ارتباط اصلی یادگیری است. و گرنه تمرکز بر یک جزء بدون رابطه و تعامل اهمیت جزء دیگر نتیجه عکس خواهد داد. جزء سختافزاری آن دستگاهها، ابزارها و تجهیزات رایانهای و رسانهای هست و جزء نرمافزاری آن که در واقع محتوای آن را رخ می‌دهد عبارتست از روشها، دستورالعملها، راهبردها، رویهها، الگوها و کلیه مؤلفههایی که بهرهگیری بهینه از آنها مستلزم به کارگیری فکر و ذهن، به کلمه دیگر به کارگیری تکنولوژی فکر می باشد که در نهایت به تفکر صحیح دانشآموزان میانجامد و به راهحل مسایل اخبار تکنولوژی ثن دست مییابد. در مدارسی که تابلوهای هوشمند، رایانهها به تعداد زیاد، لپتاپ و اورهد و سایر رسانههای آموزشی به میزان به اندازه وجود داراست البته از تمامی آنها به عنوان جایگزینی به جهت تخته سیاه یا سپید یا محتوای کتاب درسی استفاده میگردد و شیوهای معلم- محور شیوه برنده یاددهی هست و به پروسه یادگیری و نقش اثربخش یادگیرنده در تحقق هدفهای آموزشی دقت حتمی و به اندازه نمیشود، علیرغم بهرهگیری از جزء سختافزاری تکنولوژی آموزشی اما، تلاشها از بهرهوری واجب برخوردار نمی شود و تدریس دارای پروسه ساخت فکر دانشآموز بیگانه است. تکنولوژی آموزشی، در واقع کاربرد هدفمند اشیا، وسایل و ابزارها، شیوهها و فوت‌و‌فن و مدیر اتفاقات، عملیات و ارتباطات برای بالا بردن سطح کیفی فرآیند یاددهی – یادگیری است. این حیاتی که خویش طی فرایندی قابل پیگیری می باشد چیزی نمی باشد مگر همان تدبیرها به عمل گرفته شده به جهت ارتقاء میزان مرغوب بودن روند یاددهی – یادگیری حساس تیتر تکنولوژی آموزشی و نضج تکنولوژی فکر. زمانی که ما درباره تجربه عالی گیمینگ سخن میکنیم، دو ملاک زیاد اهمیت ما FPS یا این که به عبارتی نرخ کادر بر ثانیه و ولی رزولوشن تصویر هستند که میتوانند ساعت ها سرگرمی را تبدیل به تجربهای اعصاب و دلپذیر یا این که ساعاتی افتضاح مملو از صحنههای فریز شده اهمیت کیفیت و رزولوشن زیر کنند. اکثری کنسول استیم دک را مطلوب تجربه بازیهای روز دنیا نمیدانند و عامل آن ها زیر بودن احتمالی FPS و رزولوشن بازیهاست، ولی AMD قصد دارااست نگرانی شما را برطرف کردن کرده و شما را بیش از پیش به جهت استیم دک ترغیب کند. واقعیت مجازی (VR) شبیه سازی رایانهای است که افراد میتوانند محیطی ورای دنیا واقعی را در یک گوشه و کنار سه بعدی تصنعی حساس به کارگیری از دستگاه های الکترونیکی نظیر عینک منحصربه‌فرد کلیدی برگه یا این که دستکش مجهز به سنسور تجربه کنند.