همین ماده یکی از از سختترین و محکم ترین بسپارها اهمیت شفافیتی در حد شیشه و سطحی براق و صیقلی و مقاوم در برابر دست اندرکاران جوی است. در همین شکل جریان دریافتی انسان، جمع جریان نشت سطحی و نشت مقاومتی و ظرفیتی است. به مجموع عایق بندی مبنا و عایق بندی تکمیلی، عایق بندی مضاعف گفته می شود. تجهیزاتی که عایق بندی آن ها مضاعف یا این که تقویت شده عایق الکتریکی نسوز است. عایق بندی تقویت شده طبق معمول در صورتی به عمل می رود که کشیدن عایق بندی تکمیلی قابلیت پذیر نباشد. عایق بندی حفاظتی هنگام کارگزاشتن اهمیت کشیدن عایق بندی تقویت شده بر بر روی نصیب های الکتریسیته دار برهنه یا این که کشیدن عایق بندی تکمیلی بر بر روی عایق بندی پایه نصیب های برقدار، انجام می شود. عایق بندی تکمیلی حفاظت، حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم اهمیت نصیب های برقدار یا این که حفاظت در برابر اتصالی را تأمین می کند. که در واقع معادلهای میباشد که ولتاژ باخت را به رخ تابعی از حاصلضرب فشار و ارتفاع سوراخ ابلاغ میکند. هنگامی که همین الکترونها انرژی به اندازه برای خنثی نمودن الکترون اتمها یا مولکولهای گازی بدست میآورند الکترونها توسط مولکولها مشغول نمیشوند و غلظت الکترونها به صورت نمایی میگردد و نتیجتا یک شکست اتفاق میافتد. اما در دمای ۳۰۰ درجهی سانتی گراد، اهمیت افزایش غلظت آنتراسن ساختار نانوذرات آمورفتر میشوند. اپوکسیها برخلاف رزینهای پلیاستر که حساس کاتالیست پخت می‌شوند به جهت پخت به هاردنر نیاز دارند. در اولی و مهمترین طبقهبندی، گونه های نایلونهای ۶۶ به شش تیم هموپلیمر، کوپلیمر، آلیاژ، بهبودیافته، پرشده، و تقویتشده تقسیمبندی میشوند. عایق بندی پایه حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت اساس را تأمین می کند. می بایست مهم کارگزاری وسیله حفاظتی مطلوب به جهت تجهیزات را در رخ پیش آمدن دو اتصالی نیز زمان و مستقل جدا کرد. در مدارهایی که توان الکتریکی آن‌ها است، توان قوس اتصالی ایجاد شده هم دوچندان است. ترانسفورماتورهای عایق گاز و بقیه وسایلی که از عایق گازی به کار گیری کنند وجود دارد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما عایق ها الکتریکی.