ماهی شوریده را می‌توان به روش های مختلفی پاک کرد.

 

پاک شده یا مخصوص شکم پر:

 

دراین حالت شکافی زیر شکم ماهی ایجاد می‌شود و محتویات شکم و ابشش ماهی خارج می‌شود. و پولک ماهی زده می‌شود اما سر

 

و دم ان زده ‌نمی‌شود. به این روش مخصوص شکم پر نیز گفته می‌شود، اگر بخواهید ماهی را به صورت شکم پر در فر درست کنید

 

بهترین گزینه به صورت پاک شده است که فقط شکم ان پر شود.

 

فیله شده:

 

در حالت فیله شده سر و دم ماهی پاک شده زده می‌شود سپس ان را به موازات مهره ها برش می‌دهیم و استخوان وسط ماهی و تمام

 

تیغ های ان جدا می‌شود.

 

قطعه شده:

 

سر ودم ماهی پاک شده را می‌زنیم سپس ان را به قطعات مکعبی هم اندازه برش می‌دهیم.

 

استیک شده:

 

سر و دم ماهی پاک شده را زده و آن را بصورت عرضی(یا کتابی) برش می دهیم.