به جهت مثال اگر می‌خواهید دوربین عکاسی بفروشید، از تمامی زوایا از دوربین عکس بگیرید و جزئیات صفحه کلید و لنز و برگه نمایش و گونه های پورتهای آن را به آتلیه طفل پونک تصویر آتلیه نوپا ارومیه بکشید. بنابراین به جهت به تصویر کشیدن ریزترین جزئیات فرآورده دوران بگذارید. تنوع مدلها هم خیلی حساس می باشد زیرا هر کسی ممکن هست خودش را شبیه به یک عدد از مدلها تصور نماید و احساس نماید که یک محصول آنطور که به آن دسته میآید، به او نیز میآید. معمولا پیش از این‌که کسی یک جنس گرانقیمت را بخرد، می بایست احساس کند که آن فرآورده به کار او میآید یا خیر. البته میراث دیدنی آن سوال ها اخلاقی می باشد که در گزینه اینکه چه وقتی عکاس باید عکاسی را متوقف کند و این که آیا نشر تصاویر غمگین کننده مناسب است یا این که خیر، مطرح کرد. رعایت نکته ها ایمنی در عکاسی: اگر محفظه یا سوژه عکاسی خطر آفرین می باشد قطعا اصلی عکاس مشورت کرده و یک فرد با تجربه التماس کنید که راهنمای عکاس باشد. عکاسی از اجسام بی جان یک فرصت خوب برای باز‌نگری طریق به کار گیری از بوکه برای بی آلایش کردن پس زمینه، جلب اعتنا بیننده به جایی که میخواهید، و تقویت داستانی هست که می خواهید بگویید. این عمل منجر میگردد توجه مشتری به دیگری موادتشکیل دهنده موجود در عکس جلب شده و محصول را فراموش کند. به جهت خلق و خوی تصاویر جذاب غذاهای گوناگون که از نمای بالا تصویب شدهاند، از اصول ترکیببندی و تکنیکهای مشخصی به کار گیری می گردد که در همین مقاله به آنان اشاره میکنیم. عکس بالایی که از یک صفحهی اینستاگرام گرفته شده است، هیچ سایهای ندارد و خیلی تصنعی به نظر می‌رسد البته در عکس پایینی، کمی سایه بر روی پسزمینه قرار گرفته است تا جنس معلق در یک فضای سفید به لحاظ نرسد و به این ترتیب حرفهایتر محسوب میشود. به جهت نمونه چنانچه بخواهید یک ساعت بخرید در آغاز اساسی خود فکر میکنید که همین ساعت بر روی دست چطور به حیث میرسد. به علاوه فرآورده باید پاره ای سایهی ملایم روی پسزمینه بیاندازند تا عکس خیلی تصنعی به لحاظ نرسد. مشتریان سلیقههای متمایز دارا هستند و بنابراین شما می بایست از تمامی گونه های یک مدل محصول عکس بگیرید تا مشتری بتواند از دربین آنها، گزینه دوست داستنی خویش را پیدا کند. اکثری از فروشندگان، تعدادی فرآورده را در یک دستهبندی عرضه میکنند. بسیاری از مردم نیازمند دیدن عکسهایی از فرآورده میباشند تا بتوانند جزئیات آن را ببینند.